Toimintasuunnitelma 2016

 
1. Johdanto

Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta palvelevaa toimintaa. Yhdistys pyrkii toiminnallaan myös lisäämään dialogia eri uskontoja, maailmankatsomuksia ja kulttuureita edustavien ihmisten välillä

Vuonna 2016 yhdistys pyrkii vakiinnuttamaan toimintamuotojaan ja helpottamaan tomintaan osallistumista.

 

2. Henkilö- ja kannatusjäsenyys

Yhdistystoiminnan tärkein tuki tulee jäsenistöstä. Sateenkaariyhdistys Malkus pyrkii siihen, että jäsenistö osallistuu aktiivisesti yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Vuonna 2016 yhdistyksen jäsenmaksu on 15 euroa. Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät pääsevät jäseneksi 10 eurolla. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on yksityishenkilöiden osalta 50 euroa ja yhteisöjen osalta 100 euroa.

Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään kasvattamaan yhdistyksen näkyvyyttä lisäämällä. Jäseneksi liittyminen on helppoa yhdistyksen verkkosivujen kautta. Verkkosivujen osoitetta mainostetaan aktiivisesti yhdistyksen tapahtumissa. Tapahtumissa on jaossa myös paperisia lomakkeita, joilla voi liittyä yhdistyksen jäseneksi.

 

3. Vertaistoiminta

Sateenkaariyhdistys Malkus tukee eri tahojen järjestämää ryhmätoimintaa sääntöjensä ja ylläpitämänsä Malkus-konseptin mukaisesti. Vuonna 2016 yhdistyksen tukemia ryhmiä ovat mm.:

 • Helsingin Malkus-ryhmä (HeSetan ryhmä)
 • Helsingin Malkus-ryhmän raamattupiiri
 • Jyväskylän raamattupiiri
 • Pirkanmaan Setan Hengellinen ryhmä Malkus
 • Tampereen raamattupiiri
 • Turun kristillinen piiri Malkus

Yhdistys kannustaa aktiivejaan perustamaan uusia vertaisryhmiä ja pyrkii olemaan tukena ryhmätapaamisten alkuun saattamisessa.

Vuonna 2016 yhdistys tarjoaa ryhmille mahdollisuutta esittelyvideon tekemiseen yhdistyksen verkkosivuille. Ryhmien esittelyvideoiden toivotaan madaltavan kynnystä tulla ensimmäistä kertaa ryhmätapaamiseen.

 

4. Tapahtumat

Kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä 17.5. Sateenkaariyhdistys Malkus järjestää yhteistyössä Pirkanmaan Setan kanssa homo- ja transfobian uhrien muistoa kunnioittavan tapahtuman Tampereella.

Yhdistys osallistuu kesän Pride-tapahtumiin marssien näkyvästi niiden kulkueissa. Osaan Pridetapahtumista yhdistys järjestää myös muuta ohjelmaa, joko itsenäisesti tai yhdessä paikallisryhmien kanssa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnattuja pikadeittejä yhdistys järjestää yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Vuonna 2016 pikadeittejä järjestetään ainakin Helsingissä ja Tampereella.

Perinteinen Malkus-leiri järjestetään 9.-11.9.2016 Janakkalassa Rantalahden leirikeskuksessa.

Yhdistyksen aktiivit osallistuvat yhdessä Yhteys-liikkeen ja Arcus-verkoston kanssa evankelisluterilaisen kirkon sateenkaarimessujen järjestämiseen ympäri Suomea. Joillakin paikkakunnilla järjestämiseen osallistuu myös yhdistyksen tukema paikallisryhmä.

 • Helsingissä suomenkielinen sateenkaarimessu järjestetään noin kerran kuukaudessa ja ruotsinkielinen kerran vuodessa. Suomenkieliset messut ovat osa Kallion seurakunnan sateenkaarityötä. Ruotsinkielisen sateenkaarimessun järjestää Johanneksen seurakunta.
 • Tampereen sateenkaarimessu järjestetään vuoden 2016 aikana viisi kertaa.  Sateenkaarimessu on Tampereella Tuomiokirkkoseurakunnan vakitoimintaa yhteistyössä Pirkanmaan Setan hengellisen ryhmän Malkuksen kanssa.
 • Turussa sateenkaarimessutoiminnasta vastaa Turun kristillinen piiri Malkus yhdessä Henrikin seurakunnan kanssa. Ruotsinkielisen sateenkaarimessu toteutuksesta vastaa Turun kristillinen piiri Malkus Turun ruotsalaisen seurakunnan kanssa.

 

5. Muut toimintamuodot

Sateenkaariyhdistys Malkus pyrkii vaikuttamaan siihen, että erilaisissa uskonnollisissa yhteisöissä kyettäisiin paremmin olemaan tukena yhteisöön kuuluville hlbtiq-ihmisille. Yhdistys on jo käynyt aiheesta keskusteluja vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen johtohenkilöiden kanssa. Vuonna 2016 yhdistys pyrkii laajentamaan keskustelua muihin Suomen ev.lut. kirkon herätysliikkeisiin.

Yhdistys tukee kriisitilanteessa olevien ihmisten auttamiseen tähtäävää toimintaa. Esimerkiksi yhteistyössä Sinuiksi-hankkeen kanssa yhdistys järjestää mahdollisuuden puhua kriisistään puhelimessa hlbtiq-ihmisiä ymmärtävän papin kanssa.

Yhdistys tekee yhteistyötä European Forum of LGBT Christian Groups -järjestön kanssa sen Eastern European Partnership -projektissa, joka tukee Itä-Euroopan sateenkaarikristillisiä yhteisöjä.

Vuonna 2016 yhdistys taltioi Malkus-toiminnan ja muun hengellisen sateenkaaritoiminnan historiaa haastattelemalla toiminnan alkuvaiheissa mukana olleita ihmisiä.

 

6. Viestintä

Sateenkaariyhdistys Malkuksen esitteitä jaetaan aktiivisesti yhdistyksen tapahtumissa. Esitteitä pyritään saamaan esille myös yhteistyökumppaneiden tiloihin ja tapahtumiin. Suuremmissa tapahtumissa yhdistyksen näkyvyyttä lisätään banderollia käyttämällä.

Jokaisen hallituksen kokouksen ja jäsenkokouksen jälkeen yhdistys julkaisee tiedotteen kokouksen päätöksistä. Tiedote julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla ja Facebook-sivulla sekä lähetetään Malkus-sähköpostilistalle.

Tulevista tapahtumista pidetään kalenteria yhdistyksen verkkosivuilla ja niistä sekä muista ajankohtaisista asioista tiedotetaan aktiivisesti myös yhdistyksen Facebook-sivulla. Verkkosivuilla ylläpidetään lisäksi kattavaa linkkikokoelmaa.

Malkus-yhteisön Facebook-ryhmässä yhdistys tiedottaa tulevista tapahtumista jo niiden suunnitteluvaiheessa. Tämän toivotaan helpottavan tapahtumien järjestämiseen osallistumista.

 

7. Hallinto

Jäsenkokoukset tekevät yhdistystoiminnan tärkeimmät päätökset. Syys-joulukuussa pidettävä syyskokous valitsee yhdistyksen hallituksen jäsenet ja päättää toiminnan suuntaviivoista. Maalis-kesäkuun kevätkokous käsittelee edellisen vuoden toimintaa ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille. Jäsenkokoukset pyritään pitämään sateenkaarimessujen yhteydessä.

Hallitus vastaa yhdistyksen talouden hoidosta ja toiminnan kehittämisestä jäsenkokousten päätösten mukaisesti. Hallituksen jäsenet ovat aktiivisesti yhteydessä toisiinsa kun he valmistelevat hallituksen kokouksissa käsiteltäviä asioita. Kokouksiin hallitus kokoontuu aina tarpeen mukaan.

 

8. Talous

Jäsenmaksutuotoilla on merkittävä rooli toiminnan rahoittamisessa. Vuonna 2016 jäsenmaksutuottojen odotetaan jatkavan maltillista kasvuaan.

Toiminnasta syntyvien menojen kattamiseksi yhdistys tarvitsee myös avustuksia ja lahjoituksia. Avustuksia yhdistys pyrkii saamaan mm. Malkus-leirin järjestämiseen. Mahdollisia avustusta myöntäviä tahoja ovat Seta ja sen jäsenjärjestöt, seurakunnat sekä opintokeskukset. Kaupunkien tarjoamaa toiminta-avustusta yhdistys hakee Helsingistä, Turusta ja Tampereelta.

Vähäisistä tuloista johtuen yhdistyksen kustannuksetkin täytyy pitää kurissa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tapahtumien yhteydessä ei pääsääntöisesti makseta esiintymispalkkioita tai matkakorvauksia.

 

9. Yhteistyökumppanit

Sateenkaariyhdistys Malkus on avoin monipuoliselle yhteistyölle. Vuonna 2016 yhdistys tulee tekemään yhteistyötä ainakin seuraavien tahojen kanssa:

 • Seta ja sen jäsenjärjestöt: Setan jäsenjärjestönä yhdistys luonnollisesti tekee yhteistyötä sen kanssa ja saa Setalta mm. jäsenjärjestöavustusta ja tiloja käyttöönsä. Setan aluejärjestöissä toimii Malkus-ryhmiä, jotka noudattavat yhdistyksen ylläpitämässä Malkus-konseptissa määriteltyjä periaatteita. Yhdistyksellä ei ole omaa säännöllistä ryhmätoimintaa.
 • Sinuiksi-palvelu: Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu on osa Pirkanmaan Setan toimintaa ja yhdistys tekee sen kanssa yhteistyötä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti Tampereella.
 • Yhteys-liike: Yhdistyksellä on edustaja Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry:n johtokunnassa, mikä mahdollistaa monipuolisen yhteistyön ja keskinäisen tiedonvaihdon.
 • Arcus-verkosto: Yhteistyötä tehdään mm. Yhteys-liikkeen puitteissa. Monet yhdistyksen aktiivit osallistuvat arcuslaisten kanssa myös sateenkaarimessujen ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen.
 • European Forum of LGBT Christian Groups: Yhdistys osallistuu Eastern European Partnership -projektiin.
 • Evankelisluterilaisen kirkon seurakunnat: Sateenkaarimessut ovat paikallisten seurakuntien toimintaa useissa kaupungeissa ja monet yhdistyksen aktiivit osallistuvat niiden järjestämiseen. Lisäksi yhdistys on saanut tiloja käyttöönsä mm. Helsingissä Kallion seurakunnalta, Tampereella Tuomiokirkkoseurakunnalta ja Turussa Henrikin seurakunnalta.
 • Parisuhdekeskus Kataja: Yhdistys tekee yhteistyötä Sateenkaariparit-projektissa.
 • Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto: Turussa yhdistys on saanut tiloja käyttöönsä SKY:n paikallisosastolta TYKY:ltä.