Strategia 2023-2027

Maailma yhdistyksen ympärillä

Suomen tilanne on muuttunut viime vuosina ja vuosikymmeninä parempaan suuntaan hengellisen sateenkaariväen kannalta ja tämä kehitys näyttäisi jatkuvan. Suomen muuttuessa yhä monikulttuurisemmaksi tarve tämän huomioimiseen sateenkaariväen kentässä on kasvanut ja uusia toimintayhteyksiä on syntynyt. Sateenkaariväelle on tarjolla enenevässä määrin omannäköisiä yhteyksiä ja toimintaa. Sateenkaariteemojen yhä suurempi näkyvyys yhteiskunnassa aiheuttaa kuitenkin myös vastareaktioita. Eri hengellisissä yhteisöissä kehitys kulkee keskenään kovin eri tahdissa. Tietämys uskonnoista ja hengellisyydestä ja niihin suhtautuminen jakavat myös sateenkaariyhteisöjä.

Euroopan tilanne on muuttunut epävakaammaksi Ukrainassa käytävän sodan vuoksi ja toiveikkuus tulevaisuuden suhteen on alentunut. Sateenkaari-ihmisten oikeudetkin ovat joutuneet osaksi propagandasotaa. Eri puolilla maailmaa sateenkaariväen näkyvyyden lisääntyminen on johtanut kasvavaan määrään viharikoksia. Myös yleinen elinolosuhteiden heikkeneminen mm. ilmastonmuutoksen vuoksi on lisännyt yhteiskunnallisia jännitteitä, mikä usein johtaa marginaaliryhmien syrjintään.

Sosiaalisen median rooli tiedonvälityksessä on kasvanut voimakkaasti, mikä on nopeuttanut monenlaisen, myös ristiriitaisen tiedon saatavuutta. Some-kuplien sisällä vallitsevan kritiikittömän samanmielisyyden myötä eri ihmisryhmien väliset jännitteet ovat kasvaneet. Vaikka koronaviruspandemian aikaan liittynyt etäisyyden pito toisiin ihmisiin on lisännyt yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, etäyhteyksien ja erilaisten alustojen käyttöönotto on myös tuonut lisää mahdollisuuksia kohdata ihmisiä ja osallistua toimintaan.

 

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten henkistä ja hengellistä hyvinvointia.

Annamme hengellisille sateenkaari-ihmisille viiteryhmän, johon voi samaistua ja pyrimme auttamaan tuen tarpeessa olevia. Nostamme hengellisen sateenkaariväen äänen kuuluviin ja annamme mahdollisuuden osallistua.

Haluamme vaikuttaa siihen, että sateenkaariyhteisöt entistä paremmin huomioisivat hengellisten sateenkaari-ihmisten olemassaoloa ja haavoittuvaa asemaa. Pyrimme kiinnittämään eri hengellisten yhteisöjen huomion niihin kuuluvien sateenkaari-ihmisten erityisen tuen tarpeeseen. Tätä kautta myös yhteisöjen hyvinvointi paranee ja yhteiskunnan jännitteet lievenevät.

Kokoamme yhteen hengellisen sateenkaariyhteisön toimijoita.

 

Yhdistyksen toiminnan nykytila

Suurin osa toiminnastamme on osa STEA-rahoitteisen Voimavaraksi-hankkeen toimintaa, mutta meillä on myös vapaaehtoistoimintaa. Olemme valtakunnallinen yhdistys ja Setan jäsenjärjestö.

Järjestämme leirejä, keskustelutilaisuuksia ja muuta toimintaa itse sekä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Taltioimme Malkus-toiminnan ja muun hengellisen sateenkaaritoiminnan historiaa. Ylläpidämme verkkosivuillamme valtakunnallista hengellisen sateenkaariyhteisön tapahtumakalenteria. Verkkosivustomme lisäksi käytämme viestintäkanavinamme mm. Facebookia, Instagramia ja Malkussähköpostilistaa. Yhdistyksemme tekee mediatiedotteita, sekä harkinnan mukaan lausuntoja ja kannanottoja. Yhdistyksen aktiivit voivat osallistua julkiseen keskusteluun.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä verkkosivuillamme tai tapahtumissamme. Jäseniä on nykyisin noin 100. Jäsenet saavat alennusta Setan jäsenjärjestöjen tapahtumista.

 

Visio 2027

Minkälainen yhdistys olemme vuonna 2027?

Sateenkaariyhdistys Malkus on osa yhdenvertaisuuden puolesta toimivaa laajaa joukkoa. Yhdistys nähdään merkittävänä hengellisen hyvinvoinnin edistäjänä.

Olemme aktiivinen, kaikkia kunnioittavalla keskustelulla siltoja rakentava toimija. Yhdistystä pidetään luotettavana ja pitkäjänteisesti toimivana yhteistyökumppanina. Pyrimme tekemään toiminnastamme mahdollisimman turvallista ja saavutettavaa. Toimintaamme osallistuvien keskuudessa esiintyy monenlaista hengellisyyttä ja erilaisia arvomaailmoja. Jokaista kunnioitetaan ainutlaatuisena omana itsenään. Toimintaamme osallistutaan riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista tai taustasta. Kaikki kiinnostuneet voivat osallistua myös toimintamme suunnitteluun ja järjestämiseen. Tähän tarjoamme aktiivisesti mahdollisuuksia erilaisten viestintäkanavien kautta.

Yhdistyksen hallituksen työskentely on hyvähenkistä, joustavaa ja läpinäkyvää. Päätöksenteossa kuuluu tasapuolisesti jokaisen hallituksen jäsenen ääni ja päätökset pannaan toimeen tehokkaasti. Kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti yhdistyksen toiminnan toteuttamiseen kiinnostustensa mukaan.

Iso osa hengellisistä sateenkaari-ihmisistä kokee toimintamme merkitykselliseksi ja haluaa tukea toimintaamme.

 

Yhdistyksen tavoitteet

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hengellisyydestä tulee suomalaisille aiempaa tutumpi aihe.

Ymmärrys seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta lisääntyy hengellisten yhteisöjen työntekijöiden ja vapaaehtoisten keskuudessa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintään puututaan hengellisissä yhteisöissä aiempaa paremmin.

Hengellisten yhteisöjen toiminta on aiempaa turvallisempaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille ja näihin vähemmistöihin kuuluvat myös tiedostavat tämän aiempaa paremmin.

Pyritään huomioimaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä toiminnan kehittämisessä sekä julkiseen keskusteluun osallistumisessa.

Sateenkaari-ihmisten tukena toimivien ei-uskonnollisten tahojen toiminnassa on entistä pienempi osallistumiskynnys hengellisille ja uskonnollistaustaisille sateenkaari-ihmisille.

Yhä useampi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluva löytää vaivatta turvallisia tiloja oman hengellisyytensä toteuttamiseen. Yhä useampi hengellinen sateenkaari-ihminen on aiempaa paremmin sinut itsensä kanssa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien yksinäisyys on vähentynyt.

 

Toimenpiteet

Vertaistoiminta

Järjestämme hengellisille sateenkaari-ihmisille suunnattua vertaistoimintaa ja tuemme muiden tahojen järjestämää toimintaa tiedottamalla siitä.

Järjestämme leirejä sekä yksittäisiä vertaistuellisia tapaamisia.

Kehitämme puhelimen ja verkon välityksellä tapahtuvaa hengellisyyteen liittyvää vertaistoimintaa.

Pyrimme tavoittamaan ihmisiä, jotka tähän mennessä ovat olleet vähemmän edustettuina toiminnassamme.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään vertaistoimintaa myös muilla kielillä kuin suomeksi.

 

Vaikuttamistoiminta

Tuomme hengellisten yhteisöjen vaikuttajien tietoon yhteisöön kuuluvien ja kuuluneiden sateenkaari-ihmisten kokemuksia.

Koulutamme hengellisten yhteisöjen työntekijöitä ja vapaaehtoisia siitä, miten he voivat huomioida työssään seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden.

Vaikuttamistoiminnassaan erilaisten yhteisöjen suuntaan yhdistys pyrkii olemaan yhteistyökumppani, joka auttaa yhteisöjä uudistumaan niiden omien lähtökohtien pohjalta.

Tuomme kokemuspuheenvuoroja hengellisten yhteisöjen tilaisuuksiin.

Järjestämme keskustelutilaisuuksia sateenkaari-ihmisten hengellisyyteen liittyen.

Koulutamme sateenkaarijärjestöjä hengellisyyteen liittyvistä asioista ja niiden merkityksestä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville.

Tuomme sateenkaariväen tietoon sellaista hengellistä toimintaa, josta on pyritty tekemään kaikille turvallista.

Teemme verkkokyselyitä vaikuttamistoiminnan tueksi.

Yhdistys tekee mediatiedotteita, sekä harkinnan mukaan lausuntoja ja kannanottoja. Yhdistys pyrkii selkeyttämään käytäntöjään ja rooliaan julkisessa keskustelussa. Yhdistysaktiivien on myös itsenäisesti mahdollista osallistua julkiseen keskusteluun.

 

Muu toiminta

Järjestämme hengellisten yhteisöjen työntekijöille vertaiskokoontumisia.

Taltioimme Malkus-toiminnan ja muun hengellisen sateenkaaritoiminnan historiaa.

Kokoamme yhteen hengellisen sateenkaariyhteisön toimijoita.

Olemme yhteistyökumppaneidemme tukena mm. tiedottamalla heidän toiminnastaan.

 

Hallinto ja jäsenyys

Selkeytämme hallituksen jäsenten vastuunjakoa. Valmistelemme hallituksen kokoukset hyvin. Pyrimme sitouttamaan hallituksen jäseniä aktiiviseen työskentelyyn. Panostamme uusien aktiivien rekrytoimiseen sekä perehdyttämiseen. Tunnistamme samalla, että yhdistyksen sekä hallituksen resurssit ovat rajalliset ja pyrimme mukauttamaan toiminnan resurssien mukaiseksi.

Jäsenkokouksien yhteydessä pyritään järjestämään jäseniä kiinnostavaa oheisohjelmaa.