Yhdistyksen säännöt


(1) Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sateenkaariyhdistys Malkus, ruotsiksi Regnbågsföreningen Malkus. Sen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alue koko Suomi.

(2) Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta palvelevaa toimintaa. Yhdistys pyrkii toiminnallaan myös lisäämään dialogia eri uskontoja, maailmankatsomuksia ja näkemyksiä edustavien ihmisten välillä.    

(3) Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää erilaisia tapahtumia, kuten seminaareja ja leirejä, yleisiä tilaisuuksia ja muuta vastaavanlaista toimintaa. Niin ikään yhdistys voi harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä pyrkiä vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa arvopapereita sekä järjestää asianomaisen luvan saatuaan keräyksiä ja arpajaisia.

(4) Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, ja jonka yhdistyksen hallitus hakemuksesta hyväksyy jäseneksi.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, ja jonka yhdistyksen hallitus hakemuksesta hyväksyy kannatusjäseneksi.

Yhdistyksen jäsen ja kannatusjäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta, erikseen kummallekin jäsenryhmälle, yhdistyksen syyskokous päättää.

Jäsen tai kannatusjäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen tai kannatusjäsenen yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt maksamatta erääntyneen jäsenmaksun tai muuten jättänyt täyttämättä velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tahi sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä taikka ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä määriteltyjä jäsenyyden ehtoja.  

(5) Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan sekä kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä ja yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä. Puheenjohtajan ja muiden varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta, varajäsenten kalenterivuosi. Muista varsinaisista jäsenistä kolme (3) on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena erovuorossa olevat ratkaistaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa erillisen toimielimen hallituksen määräämää tehtävää varten. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen varsinaista jäsentä sitä nimenomaisen asian käsittelyä varten vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta jäsentä on paikalla. Varajäsen ottaa varsinaisen jäsenen paikan tämän ollessa estynyt.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaalissa kuitenkin arpa.  

(6)  Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen asioista päättää yhdistyksen kokous. Kevätkokous pidetään maalis-kesäkuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänivaltaisista jäsenistä sitä nimenomaisen asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Hallituksen on järjestettävä kokous kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on saanut tiedon vaatimuksesta. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni, kannatusjäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus.

Kevätkokouksen tehtävänä on käsitellä toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päättää toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.

Syyskokouksen tehtävänä on hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle, valita yhdistyksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet sekä kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja. Syyskokouksen tehtävänä on edelleen päättää jäsenmaksujen suuruudesta ja yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta.

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

(7) Yhdistyksen tilit

Yhdistyksen tilikausi kalenterivuosi. Tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on toimitettava toiminnantarkastajille  kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta.

(8) Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa tai henkilö, jonka hallitus siihen erikseen oikeuttaa.

(9) Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

(10) Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat vastaavalla tavalla.

 

Hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa 26.4.2014 . Päivitetty 8.1.2022.